Skip to main content

İletişim

YUGES

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.
No:274 Mahall İş Merkezi B Blok No:145
Çankaya/Ankara – TÜRKİYE

Telefon: +90 312 231 41 69 | +90 533 250 27 60

Email: info@yu-ges.com